Rekisteri- ja tietosuoja­seloste

Rekisterinpitäjä

Helgen Siivouspalvelut Oy

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

toimitusjohtaja Helge Tikkanen
helge.tikkanen@helgensiivous.fi

Rekisterin nimi

Helgen Siivouspalvelut asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkaan ostamien/tilaamien palvelujen toteuttamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, tilastointiin, palveluiden markkinointiin sekä rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja
– nimi
– osoite
– postinumero
– postitoimipaikka
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot
– laskutukseen liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti ulkopuolisille. Tietoja voidaan jakaa siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterin ylläpitäjä:

Helgen Siivouspalvelut Oy/ Helgen Pesulapalvelut
Torikatu 16 LT 1, 18100 Heinola
puh: +358 44 033 8895

Copyright © Helgen Siivouspalvelut Oy